Referat fra årsmøtet 2024

Årsmøtet for Raphamn Vel fant sted den 27. mars på Rondeslottet høyfjellshotell (asylmottaket) på Raphamn. I tillegg til styret møtte ca.18 personer.

Referent: Anne Leine Andreassen

Regnskapet for 2023 legges ut her så snart det er revidert.

Før selve årsmøtet startet kom det spørsmål om innkallingen er riktig gjort. Det var bl.a. lite informasjon om selve møtet, sted for møtet og ingen agenda/saksliste.

Styret tar dette til etterretning og vil for fremtiden legge ut innkalling på hjemmesiden til vellet i tilstrekkelig tid i forkant. E-post ble også luftet som en mulig måte for utsending.


Årsmelding

Det har også i 2023 vært arbeid på stiene i området. Mer om det under orientering fra Stiglaget.

Det ble gjennomført Olsokfeiring 29. juli, arrangert av Marit B. Hosarøygard.

Påskeskirennet ble avviklet tradisjonen tro. Her er det en oppfordring til interesserte som for fremtiden ønsker å bidra med arrangeringen at de melder seg til styret.


Regnskap

Regnskapet ble muntlig fremlagt og blir revidert av Jon Herud. Regnskapet i sin helhet legges ut på hjemmesiden.

Inntekt:

- vellets hovedinntekt er medlemskontingenten

- noe inntekt fra Gausdal Landhandleri (når du handler der oppgi at du har hytte på Raphamn,

dette er det informasjon om på vellets hjemmeside)

Utgifter:

- påskeskirennet

- Løypelaget får 17 000

- Stiglaget får støtte til materiell

Det var for året 2023 et lite overskudd på 7000.

Total omsetning 2023:

- inntekter 39 000 (vesentlig medlemsavgift, 95 betalende) - Utgifter 32 000

- Beholdningen er på 25 000.

Regnskapet ble godkjent


Informasjon fra Løypelag og Stiglag

Som de fleste er kjent med har det vært konflikter mellom grunneiere og Løypelaget om hvor det

skal kjøres løyper. Grunneiere har nå fått plass i styret for Løypelaget samt at det er endring av vedtektene. Etter dette har løypekjøringen gått bra.

Det er nå på tide å finansiere ny løypemaskin.

Årsbudsjettet er på ca. 600 000 og det prepareres ca. 15 mil med skiløyper.

Foreningen Nye skiløyper har laget skiløype parallelt med Furusjøvegen.

Vår representant i Stiglaget er Ove Turtum

- Stiglaget vedlikeholder gamle stier i området.

 - midler fra Sparebankstiftelsen har gitt mulighet til å lage nye klopper (for å hindre at det «lages» nye stier utenom). 450 meter ferdigstilles nå til sommeren.

- I samarbeid med Mysusæter vel blir det et arrangement/markering ved Ultungsteinen 16.-17. august 2024 sammen med Historielaget (les mer om Ultungsteinen på Raphamn vel sin hjemmeside).

- Det er viktig å få med personer/gruppe rundt Ove for vedlikehold av stiene. Flere er interessert i å bidra, og det ble etterlyst mer informasjon om når det var planlagt vedlikehold, dette kan det opplyses om på hjemmesiden.

- Det blir Stolpejakt også i 2024 men orientert mer mot Kringseter.


Brøyting av veier

Det har kommet henvendelse til styret i Raphamn vel angående brøyting av veien ovenfor hotellet. Styret anser at dette ikke er en sak vellet skal føre eller ha kostnader med. I fall det skal brøytes må det prepareres skiløyper parallelt med veien.


Eventuelt

Marit B. Hosarøygard arbeider fortsatt med å få til en sikteskive på Holtjønnpiggen (andre topper ble også nevnt som en mulighet). Nødvendige søknader sendes.

Raphamn vel oppleves som usynlig, og det er lite ny og oppdatert informasjon på vellets hjemmesider. Det er en del informasjon på Facebook men ikke alle er på sosiale medier.

For å gjøre vellet mer synlig og samtidig forsøke å få flere medlemmer kom det forslag om blant annet:

- sende ut informasjon på e-post

- legge info-skriv på biler på parkeringsplassene

- bruke informasjonstavle ved søppelcontainer

Det ble spurt om ikke Raphamnposten bør gjenoppstå, mens en annen tok til orde for at nettsiden er vellets organ.

Dato for neste årsmøte settes til 16. april 2025.


Valg

Nye medlemmer til styret for Raphamn vel ønskes og evt. kandidater kan melde seg til valgkomiteen: Marit B. Hosarøygard og Jon Herud.

Øystein Leren ga beskjed direkte på møtet om at han ønsker å bidra inn i styret.