Referat fra årsmøtet 2022

Årsmøtet i Raphamn Vel ble avholdt på Rondane Høyfjellshotell den 13. april 2022. Som ny leder ble valgt Gustav Michelson. Minkende kontingentinnbetaling er en utfordring for vellet, og det vurderes å sette igang en vervekampanje.

Referat fra årsmøtet Raphamn Vel 13. april 2022

Sted: Rondane høyfjellshotell, Mysusæter Fremmøtte: 4 fra styret, 6 medlemmer

Innkalling/saksliste

Til innkallingen ble det bestemt at innkallingen til neste årsmøte blir en kombinasjon av oppslag på oppslagstavlen ved søppelkonteiner, på hjemmesiden til Raphamn Vel (R. V.) hjemmeside, deling på Facebook samt informasjon på faktura for medlemsavgiften.

Valgt til å undertegne protokollen: Jon Herud, Marit Hosarøygard

Referent: Anne Leine Andreassen


Referatsaker

Stilaget: Ove Turtum

Stilaget som er en paraplyorganisasjon for Stigruppene på Raphamn og Mysusæter og har fått kr. 50 000 fra Sparebankstiftelsen til å lage klopper samt merking i randsonene rundt Nasjonalparken. Størst er utgiftene til klopping.

Stigruppen håper å få med folk og ressurser til å jobbe med dette. Det kan være å rydde nye stier men det må godkjennes av Stilaget og merkes på kart. Antallet løyper må begrenses. Fargelegging av rundløyper Mysusæter-Raphamn

Forslag om å lage Stigruppe på Raphamn: Ove Turtum setter opp liste over dato og klokkeslett til dugnadene, noe alle på møtet var positive til å delta på.


Årsmeldingen

I 2021 har ting normalisert seg etter 2 år med pandemi. R. V har forskuttert materialer til Stilaget men dette blir tilbakeført da ettersom Stilaget får utbetalt midler fra Sparebankstiftelsen.

R. V. har betalt inn til Løypelaget årlig kr. 17 000

Minkende kontingentinnbetaling er en utfordring for vellet, vervekampanje og evt en liten økning av kontingenten vurderes.


Regnskap

Regnskapet er foreløpig da det ikke enda er revidert.

For 2020 er det et betydelig underskudd på grunn av to innbetalinger til løypelaget for sesongene 2019/20 og 2020/21 samt at det kom på plass en oppgradert oppslagstavle.

Det har vært begrensede utgifter, bl.a. ble ikke busstur til Høvringen el påskeskirenn avviklet 2021. Kontingentinngangen har vært lavere enn forventet(se over ang purring/påminnelse).


Valg

Gjermund Øihusom ønsket ikke gjenvalg som styreleder og valgkomiteen har kontaktet Gustav Michelson som har sagt ja til vervet.

Det nye styret blir da som følger:

 • Styreleder: Gustav Michelson
 • Styremedlem og kasserer: Hans Peter Moe
 • Styremedlem og sekretær: Anne Elisabet Leine Andreassen
 • Styremedlem: Anders Jørgen Wyller
 • Styremedlem: Lillian Bakken Granberg
 • Styremedlem: Ove Turtum


Ymse

Det har kommet opp forslag om evt bom med kamera i Raphamnsvegen. Kostnader for etablering vil ligge på kr 300-400 000 men erfaringer er at inntjeningen går opp. Denne saken tas opp i veistyret.

Fam Herud har i mange år arrangert påskeskirennet på Raphamn og ønsker nå at andre overtar dette og hvis ingen ønsker det så kan det evt opprettes en påskeskirenngruppe gjennom vellet, som vil ha en formell rolle.

Det samme gjelder Olsokfeiringen som Marit Hosarøygaard har stått i bresjen for.

Utgifter til begge arrangementene dekkes av R. V.

Holtjønnpiggen har blitt en populær topp og det er satt opp en ny kasse med bok til å skrive seg inn i. Ettersom utsikten er god til alle kanter kan det bli aktuelt med skive/kikkert på toppen, dette kan det søkes om støtte til.


Forhåndsinformasjon

Dette var var informasjonen som ble offentliggjort på forhånd her på www.raphamnvel.no og i Facebook-gruppa Raphamn, grupper for friluftsfolk:

 • Vanlige årsmøtesaker med kaffe, biteti og en hyggelig prat
   
 • Det blir oppsatt buss fra Raphamn til Høvringen torsdag 14. april kl 9.30
  45 plasser i bussen. det i år blir satt opp buss med 45 seter fra Raphamn til Høvringen Skjærtorsdag.
  Pris kr 100,- per person. Betales med Vipps, Vipps: Raphamn vel, 599927
 • Årlig skirenn på Øvre Lorttjern Påskeaften, lørdag 16. april kl 15.00
   
 • Ved blir utkjørt til bålpannene

En riktig god påske til alle fra styret i Raphamn Vel.