Avløpsledning – en oppsummering

Den 29. oktober 2019 etablerte Raphamn Vel en meningsmåling på Facebook for å lodde interessen blant hytteeierne for å knytte seg til en kommunal avløpsledning på Raphamn. Nedenfor er en oppsummering av saken så langt og noen problemstillinger som vi gjerne får tilbakemelding på fra hytteeierne før saken blir oppsummert overfor styret og kommunen.

8. januar 2020: Raphamn Vel har oppsummert meningsmålingen om avløpsledning i et brev til Sel kommune. Les brevet her.

 

Av Kjell Arne Bakke på vegne av Raphamn Vel

Dette er saken 22. desember 2019

1. Saken startet med at undertegnede i oktober forhørte seg med en saksbehandler i kommunen om muligheten for å lage et gråvanns-/minirenseanlegg i anledning innlegging av vann i vår hytte.

Jeg ble da fortalt at avløpsledningen nå var rett nedenfor hotellet, og at jeg kunne kontakte kommunens tekniske fagleder for å få ytterligere informasjon om mulighetene. I kontakt med fagleder teknisk fikk jeg vite at kommunen mottok spredte henvendelser fra hytteeiere om å knytte seg til kloakkledningen, og at det derfor var ønskelig med et samlet initiativ via vellet, og at en meningsmåling via Facebook-gruppa for Raphamn kunne være en hensiktsmessig måte å lodde interessen på.


2. Fra fagleder teknisk ble det uttalt at, for at kommunen skal sette i gang et slikt arbeid, må den vite hvor mange som er interessert i å tilknytte seg en kommunal avløpsledning.

Dersom interessen er stor nok kan vellet kontakte kommunen som da vil ta stilling til forespørselen i driftsutvalget og formannsskapet, og så må det legges inn i økonomiplanen. Så vil kommunen lage en avtale med hver enkelt som må forplikte seg på at de blir med. Prisen for hver enkelt vil avhenge av hvor mange som blir med. Å knytte seg til på et senere tidspunkt vil bli dyrere. Hver enkelt må selv bekoste arbeidet inn til sin hytte. Fagleder teknisk antydet at arbeidet tidligst kan starte i 2021, forutsatt stor nok interesse og et kommunalt vedtak.


3. Styreleder og kasserer i Raphamn Vel synes en meningsmåling på Facebook og med mulighet for innspill via e-post var en god idé for å lodde interessen blant hytteeierne.

Det ble informert om dette på vellets nettside og meningsmålingen ble satt i gang. Vi mottok en del innspill både via Facebook, Messenger og på e-post. Dette resulterte i at vellet sendte et brev til kommunen for å få avklart spørsmål om kostnader, hvordan en avløpsledning kan forlenges på Raphamn uten at det påvirker terrenget negativt og hvorvidt det vil påløpe kostnader – nå eller senere – for dem som ikke er interessert i å være med. Den største frykten i så måte er at det kan bli tvungen påkobling og fordeling av anleggskostnader også for dem.

Vi spurte om kommunen kan redegjøre for hvordan dette kan gjøres med tanke på påvirkning av terrenget, hvordan en forlengelse av dagens avløpsledning kan løses rent praktisk og økonomisk og hvordan det i så fall vil påvirke både de som ønsker en avløpstilknytning og de som ikke ønsker det. Vi ønsket også å få avklart muligheten for tilgang til vann og fiberkabel i samme grøfta dersom det skulle bli aktuelt å forlenge avløpsledningen på Raphamn. Vi ønsket et utfyllende svar for hvordan dette kan løses på Raphamn, slik at både de som er interessert i en tilknytning, og de som ikke er det, har et godt grunnlag når de tar stilling i dette spørsmålet.


4. Samme dag som vellets brev ble sendt, mottok vi dette svaret fra fagleder teknisk:
 

(Sitat) «Jeg har sjekket ut det du etterspør med min administrasjon og det er følgende krav som blir pålagt tiltakshaver for prosjektet «Raphamnsledningen del 2».

 • Tiltakshaver koster prosjekteringen i sin helhet.
 • Tiltakshaver koster byggesakskostnader.
 • Tiltakshaver innhenter nødvendige tillatelser, graving på annenmann sin grunn, samt nabovarsel, kabelpåvisning, kryssing av veg o.l.
 • Tiltaket skal utføres iht. gjeldende VA-norm.
 • Tiltakshaver koster avløpstrasen i sin helhet: Graving, pigging, sprenging, alt rørleggerarbeid, igjenfylling av grøftetrase og oppussing av terreng.
 • Tiltakshaver pålegges og holde Sel kommune løpende orientert om prosjektet, der representant fra kommunen skal delta på alle bygge-møter.

Mitt forslag er at hytteeiere på Raphamn danner sitt eget avløpsselskap for utbyggingen. Se også link: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/oppna-mva-fradrag-for-bygging-vann--og-avlopsanlegg/

Kommunal overtakelse
Før ett slik prosjekt er «ferdigstilt» skal det trykk testes og kamera-kjøres. Dokumentasjonen oversendes Sel kommune. I etterkant kan Sel kommune overta hovedledningsnettet i sin helhet vederlagsfritt. Sel kommune vil da få driftsansvaret for hoved avløpstrasen «Rapahamnsledningen del 2»

Vann, avløp, fiber og strøm
Når det gjelder fiberutbygging på Raphamn, ber jeg deg kontakte AS Eidefoss fiber, det samme gjelder strøm. Kommunal tilgang på vann er ikke aktuelt, da det ikke er sikker vannkilde som egner seg for den slags på Raphamn.

Den enkelte grunneier som ønsker vann, må selv besørge dette og erfaringsmessig er borebrønn sikker og gode kilde, men kan i noen tilfeller ha litt utfordringer i forhold til kapasitet.

Helhetlige planer for infrastruktur
Grunnlaget for en god løsning for avløp, strøm, fiber og veg fram til hyttene ligger i reguleringsplanen for hytteområdet. Som del av planarbeidet lages det også plan for hvordan ledningsnettet kan graves ned på en måte som er rasjonell og som ikke gir unødige inngrep i terrenget. Sel kommune legger stor vekt på at alle grøfter som graves skal tilbakeføres til naturen så raskt som mulig uten at det skal oppstå varige sår i naturen. Sel kommune krever derfor også at entreprenører gjør en god jobb og at Raphamn ikke skal se ut som et anleggsområde.» (Sitat slutt)


5. Per 21. desember har meningsmålingen ligget ut i knappe to måneder, og dette er status så langt:

 • JA:  29 har svart at de vil knytte seg til en kommunal avløpsledning (1 stemme per e-post)
 • Nei: 35 har svart at de ikke vil knytte seg til en kommunal avløpsledning.

Per 21. desember er det avgitt stemmer fra 64 personer. I både JA- og NEI-gruppen kan vi ikke gå god for om absolutt alle som har stemt nødvendigvis har hytte på Raphamn eller allerede er tilknyttet, eller har mulighet til å knytte seg til, dagens avløpsledning.

Til sammenligning er det 207 som har adresse på Raphamn, så vidt jeg kunne finne ut. Av dem tilhører:

Dersom man tar utgangspunkt i at alle hyttene i Drogasetervegen, seks hytter i Raphamnvegen (3 på Seterhaugen og 3 rett nedenfor hotellet) allerede har, eller har mulighet til, tilkobling, sitter vi igjen med 152 hytter som i dag ikke har mulighet for å knytte seg til den kommunale avløpsledningen.

Si gjerne fra dersom du har innspill til denne vurderingen.

Dersom det er korrekt at 152 hytter per i dag ikke har mulighet til avløpstilknytning, er dette resultatene av meningsmålingen så langt:

 • · Antall som har stemt: 64 av 152 hytter (42 prosent)
 • · Vil knytte seg til en kommunal avløpsledning: 29 av 152 hytter (19 prosent)
 • · Vil ikke knytte seg til en kommunal avløpsledning: 35 av 152 (23 prosent) har stemt nei.

 

6. Det er fint om de som fortsatt ikke har stemt gjør det innen 3. januar, da saken vil bli oppsummert overfor styret og så overfor kommunen.

Her kan du stemme: https://www.facebook.com/groups/1644474179142031/permalink/2404645689791539/

Dersom du ikke er du på Facebook, kan du sende en e-post til redaksjonen@raphamnvel.no

NB: Det er fint om du sletter din stemme dersom:

 • din hytte har stemt to ganger
 • du har stemt uten å ha hytte på Raphamn

På denne måten får vi et reelt bilde av interessen blant de som stemt på Facebook.

(Bare trykk på det du stemt, så forsvinner den).

 

Hva nå?

Nedenfor er noen problemstillinger som vi gjerne vil ha innspill på fra hytteeierne før vellet oppsummerer saken overfor kommunen.

Dersom det blir aktuelt å videreføre den kommunale avløpsledningen, hvem bør i så fall stå for dette arbeidet:

 • Kommunen og den enkelte som kobler seg på?
 • Hytteeiere enkeltvis eller i grupper?
 • Ett eller flere avløpsselskap/-sameier/hyttegrupper?

Hva mener du?

Mvh
Kjell Arne Bakke på vegne av Raphamn Vel
redaksjonen@raphamnvel.no