Kommunens svar i spørsmålet om avløpsledning

Bjørn Aabakken, fagleder teknisk i Sel kommune, har svart på vellets brev til kommunen om forlengelse av avløpsledning på Raphamn: Han redegjør for kravene og foreslår at hytteeiere på Raphamn danner sitt eget avløpsselskap for utbyggingen – og at kommunen overtar hovedledningsnettet i sin helhet vederlagsfritt og driftsansvaret når det er ferdig.

 

Dette er svaret fra Bjørn Aabakken , fagleder teknisk i Sel kommune, på vellets brev til kommunen:

"Hei

Jeg har sjekket ut det du etterspør med min administrasjon og det er følgende krav som blir pålagt tiltakshaver for prosjektet «Raphamnsledningen del 2».

  • Tiltakshaver koster prosjekteringen i sin helhet.

  • Tiltakshaver koster byggesakskostnader.

  • Tiltakshaver innhenter nødvendige tillatelser, graving på annenmann sin grunn, samt nabovarsel, kabelpåvisning, kryssing av veg o.l.

  • Tiltaket skal utføres iht. gjeldende VA-norm.

  • Tiltakshaver koster avløpstrasen i sin helhet: Graving, pigging, sprenging, alt rørleggerarbeid, igjenfylling av grøftetrase og oppussing av terreng.

  • Tiltakshaver pålegges og holde Sel kommune løpende orientert om prosjektet, der representant fra kommunen skal delta på alle bygge-møter.

Mitt forslag er at hytteeiere på Raphamn danner sitt eget avløpsselskap for utbyggingen. Se også link: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/oppna-mva-fradrag-for-bygging-vann--og-avlopsanlegg/


Kommunal overtakelse

Før ett slik prosjekt er «ferdigstilt» skal det trykk testes og kamera-kjøres. Dokumentasjonen oversendes Sel kommune. I etterkant kan Sel kommune overta hovedledningsnettet i sin helhet vederlagsfritt. Sel kommune vil da få driftsansvaret for hoved avløpstrasen «Rapahamnsledningen del 2»


Vann, avløp, fiber og strøm

Når det gjelder fiberutbygging på Raphamn, ber jeg deg kontakte AS Eidefoss fiber, det samme gjelder strøm. Kommunal tilgang på vann er ikke aktuelt, da det ikke er sikker vannkilde som egner seg for den slags på Raphamn.

Den enkelte grunneier som ønsker vann, må selv besørge dette og erfaringsmessig er borebrønn sikker og gode kilde, men kan i noen tilfeller ha litt utfordringer i forhold til kapasitet.


Helhetlige planer for infrastruktur

Grunnlaget for en god løsning for avløp, strøm, fiber og veg fram til hyttene ligger i reguleringsplanen for hytteområdet. Som del av planarbeidet lages det også plan for hvordan ledningsnettet kan graves ned på en måte som er rasjonell og som ikke gir unødige inngrep i terrenget. Sel kommune legger stor vekt på at alle grøfter som graves skal tilbakeføres til naturen så raskt som mulig uten at det skal oppstå varige sår i naturen. Sel kommune krever derfor også at entreprenører gjør en god jobb og at Raphamn ikke skal se ut som et anleggsområde.

Håper at dette var utfyllende svar.

Med vennlig hilsen

BJØRN AABAKKEN

Fagleder Teknisk
Sel Kommune"
 

Vellets brev til kommunen

Brev til kommuen 1. november 2019

Sel kommune v/Bjørn Aabakken

Det vises til samtale nylig om muligheten for å forlenge den kommunale avløpsledningen på Raphamn. Raphamn Vel lodder nå stemningen for dette gjennom en meningsmåling i Facebook-gruppa "Raphamn, gruppe for friluftsfolk" for å avklare hvor mange som kan være interessert i å koble seg på dersom dette skulle bli aktuelt. Svaralternativene er «JA» og «NEI».

I den anledning har vi mottatt spørsmål om kostnader, hvordan dette kan gjøres på Raphamn uten at det påvirker terrenget negativt og hvorvidt det vil påløpe kostnader – nå eller senere – for dem som ikke er interessert i å være med. Den største frykten i så måte er at det kan bli tvungen påkobling og fordeling av anleggskostnader også for dem.

Kan kommunen redegjøre for hvordan dette kan gjøres med tanke på påvirkning av terrenget, hvordan en forlengelse av dagens avløpsledning kan løses rent praktisk og økonomisk og hvordan det i så fall vil påvirke både de som ønsker en avløpstilknytning og de som ikke ønsker det. 

Vi ønsker også å få avklart muligheten for tilgang til vann og fiberkabel i samme grøfta dersom det skulle bli aktuelt å forlenge avløpsledningen på Raphamn. 

Vi er takknemlig for et utfyllende svar for hvordan dette kan løses på Raphamn, slik at både de som er interessert i en tilknytning, og de som ikke er det, har et godt grunnlag når de tar stilling i dette spørsmålet. 

Mvh
Kjell Arne Bakke
På vegne av Raphamn Vel

www.raphamnvel.no